Moja własna strona na serwerze tnb.pl (ustaw w panelu admina)
 
  Strona główna LinkiKwiecień 14 2021 04:21:57 
 
O nas
Geneza
Kontakt
Statut
Protokoły z zarządu
Współpracujemy
Eksperci
Działalność
KDS
Rewitalizacja
Natura 2000
Interwencje
Potesty
Klub biegacza
Wokół łąk
Aktualności
Co w trawie piszczy....
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria
InterwencjeW dziale tym zaprezentowane zostaną nasze pisma kierowane do UMK, jak i protokoły odbytych spotkań z UMK


Zwracamy się dziś do Państwa o pomoc. Nie chodzi o nas. Chodzi o przyszłe pokolenia, o ich warunki życia. Jeśli nie powstrzymamy budowy przegradzającej korytarz ekologiczny dla Łąk Nowohuckich, znajdą się one w śmiertelnym odosobnieniu.

Dokonując ostatnio przeglądu terenów przyległych do Łąk Nowohuckich oraz innych wartościowych terenów w tym rejonie stwierdziliśmy szereg negatywnych dla przyszłości Łąk zmian a wręcz zagrożeń dla ich istnienia.
W niniejszym piśmie chcemy zwrócić uwagę Państwa tylko na jeden groźny fakt, zabudowy terenu spełniającego rolę korytarza ekologicznego dla Łąk Nowohuckich zaznaczonego na Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego „Mogiła” jako Teren zieleni urządzonej - 4ZP3, odcinek pomiędzy ul. Podpipięty a ul. Kmicica. Ostatnio rozpoczęto tu budowę przy ul. Podpipięty nr 63 X,
na końcu jej bocznej odnogi od ul. Odmętowej. Wykonano ogrodzenie tej działki z żelbetowych paneli, które w pełni przecina korytarz tak, że migracja zwierząt będzie niemożliwa. Chcemy zaznaczyć, że w poprzednich latach obserwowaliśmy obecność grupy saren na Łąkach Nowohuckich, które niewątpliwie przybyły tą drogą z okolic Lasu Łęgowskiego. Szereg informacji o okolicznościach wydania Pozwolenia na budowę podajemy w załączonej do tego pisma Notatce. Są to szczegóły pozyskane w rozmowach z urzędnikami Wydziału Architektury UMK. O publiczną informacją historii wydania Pozwolenia wystąpiliśmy już do tej instytucji oficjalnie.
Zwracamy się do Państwa z prośbą znalezienie sposobu na powstrzymanie tej budowy i odzyskanie tego terenu dla przyrody. Jesteśmy świadomi trudności prawnych, ale też jesteśmy przekonani, że jest to możliwe choćby drogą wykupu w wyniku decyzji sądowej. Deklarujemy pomoc, szczególnie w zakresie stworzenia poparcia społecznego.

Halina Ordys- Skibińska, Prezes Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie
08.03.2011 r.
Protokół
ze spotkania z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK
w sprawie Łąk Nowohuckich, dn. 23.08.2010 r.


Spotkanie zakończyło się przyjęciem szeregu ustaleń i wspólnych przedsięwzięć dla ochrony i właściwego wykorzystania Łąk Nowohuckich:
1. Korytarz ekologiczny pomiędzy Łąkami Nowohuckimi, a korytem rzeki Wisły.
Ustalono, że korytarz ten dla Łąk jest niezbędny. Stowarzyszenie uważa, że istnienie korytarza ekologicznego nie jest dostatecznie zabezpieczone ani w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” Czyżyny-Łęg”, ani „Mogiła”, ani też w terenie. Strony będą dążyły do jego prawnego umocowania, oraz do przebudowy stosunków własnościowych na tym terenie, aby korytarz stał się trwałym obiektem przyrodniczym. Ponadto Stowarzyszenie podejmuje się pozyskania osób tam mieszkających dla idei korytarza proponując przyjazną przyrodzie gospodarkę. Służyć temu będzie np. delegowanie niektórych osób na poglądową wycieczkę do Austrii.
2. Teren pomiędzy Łąkami Nowohuckimi a rzeką Wisłą.
Teren pomiędzy groblą a ogródkami działkowymi oraz pomostem widokowym od strony Czyżyn, a Czyżynami jest częścią Łąk Nowohuckich i obszaru Natura 2000, natomiast pola uprawne od strony Mogiły stanowią element korytarza ekologicznego. Już obecnie na tym terenie pojawiają się stada saren, są one jednak zagrożone przez wypuszczane tu psy. Ustalono, że należy objąć go ochroną przez ustawienie tablic informujących o ważności tego terenu dla Łąk i o obwiązujących tu ograniczeniach. Stowarzyszenie przygotuje odpowiedni projekt tablic informacyjnych i określi miejsca ich ustawienia. 3. Ogródki działkowe i osiedle Na Lesisku.
Tereny te przylegają bezpośrednio do obszaru Natura 2000. Powinny, więc być w kręgu zainteresowania przyrodników i należy traktować je, jako „otulina” obszaru Natury 2000.
4. Optymalizacja granic Łąk i zagospodarowanie Skarpy Nowohuckiej.
Skarpa jest siedliskiem synantropijnych roślin i stanowi osłonę dla innych siedlisk łąkowych a roślinność Skarpy zwieńcza perspektywę Łąk dla obserwatorów obecnych na grobli. Granice Łąk należy poddać optymalizacji uwzględniając potrzeby ochrony Łąk i gospodarowania nimi.
5. Ścieżka darniowa przez Łąki.
Ustalono, że ścieżka darniowa jest najlepszym rozwiązaniem jako przejście przez Łąki oraz jako ścieżka dydaktyczna.
6. Nowy regulamin dla Łąk.
Obecne zasady korzystania z Łąk, pokazane na tablicach informujących, nie chronią dostatecznie ani Łąk ani nie reguluje jednoznacznie obecność ludzi na tym obszarze. Stowarzyszenie ŁN przedstawiło nowy regulamin, który zostanie rozpatrzony i poddany ekspertyzie prawnej.
7. Zbiorniki wodne.
Istniejące jeziorko ulega zanikowi. Należy przeciwdziałać temu procesowi przez wykonanie odpowiednich robót ziemnych. Należy również tworzyć nowe zbiorniki wodne, które będą służyły, jako przystankowe miejsca dla ptaków przelotnych ale też jako stałe siedliska wodne dla ptaków i płazów.
8. Otoczenie Łąk.
Przestrzeń pomiędzy Skarpą a sąsiednimi osiedlami jest miejscem odpoczynku mieszkańców i należy je traktować jako „otulinę” Łąk. Należy je chronić przed dominacją realizowanych wzdłuż granic obiektów. Stowarzyszenie, w kontakcie z Urzędem Nadzoru Lotniczego, podejmie działanie zmierzające do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania ruchu lotniczego na środowisko.
9. Ustalono, że strony będą się spotykały przynajmniej raz do roku celem dokonywania przeglądów sytuacji przyrodniczej oraz w celu poszukiwania rozwiązań.

Tekst uzgodniony Protokołował Jerzy Skibiński
Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK
Pani Małgorzata MrugałaOstatnio dowiedzieliśmy się, że w skutek naszej sugestii pani Jolanta Sendur z WKŚ UMK dokonała przeglądu sytuacji na Łąkach Nowohuckich w listopadzie br. Z rozmowy z panią Sendur wynika, że jej ocena stanu Łąk jest bardziej optymistyczna niż nasza. Chcemy się więc podzielić naszą oceną oraz spostrzeżeniami i w tym celu dodatkowo załączamy materiał zdjęciowy do elektronicznej wersji tego pisma.
1. Teren pomiędzy skarpą a osiedlami traktujemy, jako przestrzeń funkcjonalnie związaną z Łąkami. Ma ona być zarówno otuliną dla Łąk jak i terenem przebywania osób zainteresowanych Łąkami. W żadnym wypadku nie może to być tylko droga spacerowa. Dlatego budowanie obiektów, szczególnie wysokich jak to się stało ze Szkołą Muzyczną, tuż przy ogrodzeniu, stwarza dyskomfort dla osób tam przebywających, daje efekt ulicy między blokami. Jeden z obiektów Szkoły jest jednak zbudowany z uwzględnieniem zarówno potrzeb Szkoły i miejsca wypoczynkowego. Nie przytłacza swą wielkością i da się zasłonić roślinnością.


2. Na całej długości skarpy zauważyliśmy zniszczone lub przewrócone trzy tablice informacyjne.
3. Budowane domy od strony Mogiły zmieniają stosunki wodne w tej części Łąk. Zmieniony teren dla potrzeb mieszkaniowych nie absorbuje już opadów deszczowych. Woda spływa na przejście dla pieszych utrudniając korzystanie z tego miejsca, jako ścieżki biegowej. Wody te właściciele posesji powinni ująć i skanalizować.


4..W narożniku od strony os. Na Lesisku wykonano kanalizacją sanitarną. Jest ona w zasadzie obojętna dla Łąk jednak przy okazji w tym miejscu powstały zmiany zapowiadające inne groźna zdarzenia. W ogrodzeniu przy studzience wykonano bramę wjazdową do posesji, co zapowiada budowę nowego domu. O takim zamiarze wiemy z innego źródła. Oznacza to, że wjazd do nowego domu będzie odbywał się częściowo przez wał z objazdem bariery. W tym celu dokonano przy okazji ścięcia korony wału dla uzyskanie lepszego wjazdu. To nie jest, jako sądzi pani Sendur zaniedbanie wykonawców kanalizacji. Po samowola. Ponadto z tej posesji jeszcze latem dokonano przewiertu wału dla spuszczania wody posesji na Łąki.


5. Koszenie traw odbywa się dalej kosiarką bijakową. Metoda ta jest wg specjalików szkodliwa dla fauny. O wiele gorszym zjawiskiem jest dewastacja Łąk sprzętem kosiarskim. Łąki miejscami przypominają poligon czołgowy. Niszczenie gruntu łąkowego jest w istocie niszczeniem środowiska, co zabrania Ustawa o ochronie przyrody; art. 125. Na to zagadnienie zwracaliśmy uwagą jeszcze w ubiegłym roku. W br. jest o wiele gorzej. Nie zgadzamy się też ze stanowiskiem, że Łąki należy kosić nawet za cenę niszczenia gruntu. Łąki nie muszą być koszone corocznie. Nie należy świadomie dokonywać szkód by w perspektywie zapobiec pożarowi. Pożaru wcale nie musi być a szkody pozostaną.


6. Dwa obrywy skarpy są sprawą znaną, więc temat ten pomijamy. Jednak skutek jednego z tych obrywów potwierdza nasze stanowisko o ważności skarpy dla Łąk. Duży napływ materiału z obrywu zmienił środowisko w tym miejscu na Łąkach. Należy je odtworzyć. Jest to argument na włączenie skarpy do Łąk. Administrator Łąk jest, lub powinien być, zainteresowany stanem skarpy nie tylko w perspektywie kosztów jej utrzymania, ale i wpływu na Łąki.


Jesteśmy zdania, że Łąki znajdują się w stanie oblężenia i sytuacja się stale pogarsza. Trzeba wykorzystać naszą wrażliwość i spostrzegawczość. Dlatego proponujemy coroczne, jesienne przeglądy Łąk wspólnie z przedstawicielami innych instytucji zainteresowanych tj; MPiOZ-u, ZIKiT-u i Rady Dzielnicy 18-tej.
Halina Ordys-Skibińska, prezes Stowarzyszenia ŁN.

Straż Miejska w Krakowie


Dnia 22.09. br. około godz. 19-ej wezwaliśmy patrol strażników miejskich do interwencji w sprawie grupy młodzieży 6 osób, uczestniczących w piciu piwa u podnóża skarpy na ŁN przy NCK-u. Świadek tego zdarzenia, członek naszego Stowarzyszenia, nie mógł wskazać konkretną osobę zauważoną z piwem w ręku, gdyż obserwował to zdarzenie z daleka. Ja też nie mogłam wskazać, gdyż jestem znany osobom przebywającym na Łąkach i zauważany z daleka. Gdy w chwilę potem podszedłem do tej grupy, zostałem zagadnięty o psy a następnie rozmowa przerodziła się w słowną napaść z groźbami. Wezwany patrol nie mógł podjąć żadnej interwencji ani nawet nie mógł udzielić pouczenia.
Dnia 26.09. br. wieczorem, w czasie obchodu Łąk natknęłam się na padlinę, prawdopodobnie psa raczej dużego, w czarnym worku plastikowym. Worek był dziurawy i jego zawartość była dostatecznie widoczna. Padlina leżała na widocznym miejscu przy tablicy informacyjnej, po prawej stronie NCK-u, która zresztą już wcześniej została całkowicie zamalowana.
Sytuację przedstawiają załączone zdjęcia.
Nie ma wątpliwości, że padlina została tu podrzucona celowo. Gdyby ktoś chciał ją po prostu wyrzucić pozostawiłby ją choćby po drugiej stronie tejże ścieżki w krzakach i wysokiej trawie.
Upatrujemy związek między tymi obydwoma faktami. Choć psy nie są obecnie największym zagrożeniem to jednak dalej są one postrzegane jako główny spór na Łąkach. Zdarzenie z padliną jest znakiem w tym sporze, który należy odczytać. Sądzimy, że znak ten jest zapożyczony z filmu Ojciec Chrzestny i jest próbą zastraszenia nas. Ponadto ma on potwierdzić, że zwolennicy swobody psów na Łąkach nie ustąpią.
Należy sobie w końcu uświadomić, że sytuacja się zaostrza. O przyczynach tego społecznego zjawiska wypowiadaliśmy się wiele razy. Jest jasne, że należy dostosować prawo lokalne dla Łąk do zmieniającej się sytuacji i usprawnić techniki operacyjne służb porządkowych. Podjęliśmy działania na obydwu tych kierunkach. W tym celu dnia 12.08. br. zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich uczestników zobowiązanych do opieki nad Łąkami. Omawiany fakt potwierdza konieczność szybkiego uzgodnienia rozesłanego roboczego tekstu protokołu z tego spotkania co stworzy nowe możliwości ochrony Łąk i usprawni skuteczność służb.
Powyższe zdarzenie potwierdza potrzebę tworzenia mieszanych patroli policji i straży miejskiej co od dawna forsujemy. Wylegitymowanie grupy młodzieży w czasie interwencji mogłoby ją powstrzymać od postępku z psem i potwierdzić sprawność państwa.
Z upoważnienie prezesa Stowarzyszenia, Jerzy Skibiński.
Dnia 28.09.2009 r.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
Kto Pani/Pana zdaniem jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego?

mieszkańcy;

rada gminy;

zakłady przemysłowe;

władze państwa;

firmy zajmujące się oczyszczaniem;

nie mam zdania;

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Aby przetrwała przyroda a ludzie mogli ją odwiedzać
27871 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie