Moja własna strona na serwerze tnb.pl (ustaw w panelu admina)
 
  Strona główna LinkiKwiecień 14 2021 05:26:13 
 
O nas
Geneza
Kontakt
Statut
Protokoły z zarządu
Współpracujemy
Eksperci
Działalność
KDS
Rewitalizacja
Natura 2000
Interwencje
Potesty
Klub biegacza
Wokół łąk
Aktualności
Co w trawie piszczy....
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria
Natura się (o)dpłacaKampania promująca sieć Natura 2000 pod hasłem „NATURA SIĘ O(D)PŁACA”


1 stycznia 2010r. Towarzystwo na rzecz Ziemi rozpoczęło realizację kampanii promującej sieć Natura 2000 pod hasłem „Natura się o(d)płaca”. Jednym z jej zasadniczych celów jest udzielenie kompleksowego wsparcia 12. gminom, w których utworzenie ostoi Natura 2000 spotkało się z oporem społeczności lokalnej.

Oferta obejmuje w szczególności:

1. Prezentację gmin i ich walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura się o(d)płaca”. Program będzie także dokumentował działania podjęte w ramach niniejszego projektu. Dwanaście 25-minutowych odcinków (każdy poświęcony jednej gminie) zostanie pokazanych w programie II TVP, zostaną również umieszczone w serwisie internetowym telewizji TVP.PL.

2. Pomoc ekspercką w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowaniu projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) związanych z Naturą 2000 (walorami ostoi) w formie uzgodnionej z władzami gmin.

3. Organizację wizyt studyjnych do podobnych obszarów Natura 2000, gdzie ich funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści. Do udziału w wizytach zaprosimy przedstawicieli lokalnych władz, liderów, przedsiębiorców i inne osoby, które mogą mieć wpływ na kierunki lokalnego rozwoju, w tym pozyskanie i wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.

4. Wsparcie promocyjne w formie przygotowania i wydania materiałów promocyjnych i informacyjnych: mapy gminy i obszaru Natura 2000, folderu promującego walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), dwukrotny udział w targach Tour Salon i Poleko (w latach 2010 i 2011), przygotowanie i wydanie na płycie DVD filmu promującego gminę.

Towarzystwo na Rzecz Ziemi w porozumieniu z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa rozpoczęło projekt, w wyniku którego pragnie stworzyć wspólnie z mieszkańcami roboczy dokument stanowiący Plan wykorzystania i ochrony Łąk Nowohuckich. 07.102010 doszło do spotkania którego celem buło przedstawienie założeń projektu, zebranie potrzeb i oczekiwań związanych z wykorzystaniem i ochroną Łąk Nowohuckich, a także przedyskutowanie sposobu konsultacji społecznych wokół tworzonego Planu, tak aby konsultacje były prowadzone jak najskuteczniej i z poszanowaniem potrzeb mieszkańców.

Podsumowanie spotkania i główne wnioski:
- Łąki Nowohuckie są proponowane jako obszar Natura 2000 (PLH120069), dlatego też dokumentem opisującym sposób ochrony będzie Plan Zada( Ochronnych. RDOŚ w Krakowie nie może obecnie określić terminu opracowania formalnego Planu.
- Uczestnicy zakwestionowali możliwość zaangażowania się w konsultacje społeczne, których celem byłoby tworzenie nieformalnego dokumentu dotyczącego planów ochrony Łąk Nowohuckich, jako potencjalnego marnowania potencjału społecznego (w oparciu o dotychczasowe doświadczenia).
- Warunkiem zaangażowania społecznego jest zagwarantowanie, że praca ta będzie wykorzystana przez instytucje urzędowe, czyli – w najlepszym wariancie - rozpoczęcie formalnego procesu tworzenia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru.
- Proces tworzenia planu może zostać zainicjowany przez stronę społeczną, jednakże ma to rzeczywisty sens w przypadku, gdy są zapewnione fundusze na opracowanie planu (co nie ma miejsca w tym przypadku).
- Kolejnym krokiem, aby uruchomi) ten proces mogłoby by) napisanie odpowiedniego projektu do WFO%. Beneficjentem potencjalnie mógłby by) UMK (do sprawdzenia), RDO% lub inny podmiot.
- Konsultacje społeczne połączone z edukacją i informowaniem społeczeństwa, mogłyby wykorzystywać koncepcję wystawy pokazującej walory Łąk Nowohuckich, a także różne wcześniej opracowywane projekty i koncepcje. Taka wystawa połączona z godzinami konsultacyjnymi, spotkaniami z ekspertami i grupami interesariuszy, byłaby doskonałym miejscem i sposobem krystalizowania i zbierania potrzeb społecznych związanych z łąkami, przy równoczesnym filtrowaniu tych nierealnych i edukowaniu o ograniczeniach wynikających z wymogów ochrony przyrody. Na zorganizowanie takiej wystawy można by ubiegać się o środki finansowe w Urzędzie Miasta (projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi) lub WFO%.
- Na początku procesu konsultacji eksperci powinni wyartykułować ograniczenia wynikające w wymogów ochrony. Istnieje wiele materiałów i dokumentów specjalistycznych już opracowanych dotyczących łąk, ich zagrożeń i działań ochronnych. Kolejnym krokiem mogłoby by) zebranie tych informacji i sformułowanie „warunków brzegowych” dla potrzeb i propozycji społecznych. Te warunki i ograniczenia pozwoliłyby filtrować i wyjaśniać powody eliminowania niektórych propozycji czy ich modyfikacji.
WYJAZD STUDYJNY DO WACHAU „NATURA SIĘ O(D)PŁACA” SPRAWOZDANIE DLA STOWARZYSZENIA ŁĄKI NOWOHUCKIE AUTORSTWA MARTY KUREK
Wyjazd studyjny w ramach projektu „Natura się o(d)płaca” do Austrii zorganizowany przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich odbył się 20-22.09.2010. Uczestnikami wyjazdu były osoby zainteresowane problematyką Natury 2000, urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa oraz radni dzielnic, działacze społeczni reprezentanci instytucji oraz ci, których temat dotyka bezpośrednio min. rolnicy ze Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Mogiła, Lesiska i Miłośników Ziemi Mogilskiej.
Wyjazd pod interesującym tytułem „Natura się o(d)płaca” miał na celu skonfrontować doświadczenia austriackie z Naturą 2000 i z wdrażaniem innych podobnych programów ekologicznych z obawami i problemami na jakie natrafia krakowskie środowisko. Celem podróży były dwa miejsca: Wachau oraz Las Wiedeński, na których prowadzone są projekty związane z ochroną środowiska, krajobrazu i aktywizacją społeczności lokalnych. Spotkania zaplanowane z menadżerami zarządzającymi tymi programami miały dać wgląd w kwestię „jak to robią inni”. Miały również dać nam szansę zapoznania się z problemami, którym musiała stawić czoła Austria przy wprowadzaniu Natury 2000, z ich możliwymi rozwiązaniami oraz zainspirować do działań na krakowskim podwórku.
Nie ulega kwestii, iż społeczeństwo austriackie ma o wiele wyższą kulturę ekologiczną. Kilkudziesięcioletnie doświadczenia z tym tematem, ciągłość i szeroki zakres prowadzonej edukacji ekologicznej oraz inny poziom życia i świadomości sprawiają, że stres związany z wprowadzaniem obszarów ochrony na tereny użytkowane przez ludzi jest o wiele niższy niż w Polsce. Wywołuje mniej konfliktów i przyjmowany jest ze zrozumieniem a niejednokrotnie z entuzjazmem.


Wachau jest doskonałym przykładem dojrzałej polityki ekologicznej. Nie tylko nie ograniczyła ona mieszkańcom możliwości gospodarowania swoim terenem, ale przede wszystkim stała się dla nich szansą na rozwój ekonomiczny.
Wachau to dolina Dunaju znajdująca się w Dolnej Austrii, 60 km na zachód od Wiednia. Jest to teren niezwykle cenny pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Od 10 lat znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa Kultury UNESCO ale już od 1972 r. na tym terenie zawiązały się grupy mające na celu wspieranie rozwoju tego regionu. Historia Wachau wiąże się z uprawą winorośli nieprzerwanie od ok. VIII w.n.e. Wina z tego regionu są znane na całym świecie i niezwykle cenione w Austii; w XX w. Wachau zasłynęło także z uprawy i regionalnych wyrobów z moreli. Obecnie największą siłą tego terenu jest krajobraz kulturowy z winnicami i niewielkimi miasteczkami o regionalnym klimacie. Dzięki, temu iż został zachowany tradycyjny sposób gospodarowania terenem Wachau stało się jednym z bardziej popularnych miejsc turystycznych. Stąd też główne dochody mieszkańców pochodzą z uprawy wina i sadownictwa oraz z turystyki.
Dodatkowo prężnie działające lokalne grupy społeczne potrafią skorzystać z różnych projektów ekologicznych ściągając w swój region pokaźne fundusze na rozwój i ochronę środowiska. Głównymi projektami są LEADER+ z budżetem 1 mln euro, który wspiera rozwój regionalny oraz Life Nature (5,2 mln. euro) dotyczący ochrony środowiska przyrodniczego Wachau. Programy uzupełniają się poprzez ścisłą współpracę. Kolejną formą ochrony okazała się sieć Natura 2000, która została wprowadzona na obszar ponad 18 tyś ha pn. „Wachau-Jauerling”. Warto przytoczyć główne cele jakie przyjęto przy zarządzaniu terenami objętymi Naturą 2000:
• Regionalne założenia 5 głównych regionów kraju związkowego
• Włączenie koncepcji rozwoju kraju związkowego
• Organizacja „dużego” (region) powinna oddziaływać na „małe“ (dobro chronione) „monitoring“ obszarów w celu zdefiniowania priorytetów
• Wykorzystanie doświadczeń innych krajów związkowych i innych członków UE
• Priorytet na realizacje kontraktowej ochrony przyrody
• Unikanie ograniczeń w zagospodarowaniu rolniczym i leśnym terenu
• Stworzenie sieci monitoringu istniejących regionalnych struktur
• Wsparcie dla płynnych procesów poprzez stworzenie jednolitych przesłanek procesowych
• Partycypacja społeczna na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej oraz w trakcie realizacji projektów
Kolejnym ciekawym miejscem, który dzięki projektom ekologicznym dostał szansę rozwoju jest Rezerwat Biosfery Lasu Wiedeńskiego. Na jego terenie znajduje się Rauchkogler – związek kilkudziesięciu gospodarstw rolnych zajmujący się biouprawą i produkcją wina, które mieliśmy okazję zwiedzić.
Podstawą funkcjonowania Rauchkogler jest ekologiczne rolnictwo, które oferuje sprzedaż biorpoduktów, w tym przypadku wina. Uprawa polega na stosowaniu tylko ekologicznych metod i daje gwarancję, że wyprodukowane wino nie ma w sobie chemicznych składników czy nienaturalnych wspomagaczy. Marki bio zdobywają coraz większą popularność także w Polsce i zasilają szeroki rynek żywności naturalnej. Taka gospodarka wymaga jednak ogromnej pasji i oddania. Jak się okazało w rozmowie z jednym z właścicieli winnic nie przynosi w przypadku Rauchkogler dużych zysków. Rolnicy skupieni w tej spółdzielni w znamienitej większości mają inne źródła utrzymania. Kwestia opłacalności takiej gospodarki w przypadku Polski jest w moim odczuciu kluczowa. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy projekt ekologiczny w konkretnych warunkach nie stanie się pułapką.


Idea samych Rezerwatów Biosfery jest jednak bardzo ciekawa. Zakłada ona, że tylko 5% terenu stanowią rezerwaty ścisłe, wokół nich tworzone są strefy buforowe, gdzie możliwości użytkowania terenu jest w pewnym stopniu ograniczone. Natomiast największą i najważniejszą częścią Rezerwatów Biosfery są strefy rozwijające się, obszary ekologicznych projektów eksperymentalnych, gdzie sprawdza się nowe rozwiązania gospodarczoekonomiczne, społeczne i przestrzenne. To właśnie one w największym stopniu aktywizują lokalne społeczeństwo do działań.
W wyniku rozmów przeprowadzonych z menadżerami projektów dało się zaobserwować jaka idea przyświeca austriackiej polityce ekologicznej. Zakłada ona, że tylko projekty wprowadzane przy pełnym poparciu społecznym mają szanse na sukces, a najlepsze są takie, które wynikają z inicjatywy oddolnej. Wdrażanie projektów odgórnie bez poparcia społeczności lokalnej jest bezcelowe i nie przynosi żadnych efektów o czym przekonali się realizując niektóre wcześniejsze programy ochrony.
Największą siłą społeczeństwa austriackiego jest lokalny patriotyzm i umiejętność zarabiania na swojej lokalnej marce. Świadomość tego, że właśnie to co zostawili im w spadku przodkowie (krajobraz kulturowy) jest tym co chce oglądać i za co płacić obecne pokolenie.

Autorka Marta Kurek
Komentarze
Lou11 dnia grudzień 26 2012 10:59:00
cheap prom dress cheap prom dress
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
Kto Pani/Pana zdaniem jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego?

mieszkańcy;

rada gminy;

zakłady przemysłowe;

władze państwa;

firmy zajmujące się oczyszczaniem;

nie mam zdania;

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Aby przetrwała przyroda a ludzie mogli ją odwiedzać
27890 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie