Moja własna strona na serwerze tnb.pl (ustaw w panelu admina)
 
  Strona główna LinkiKwiecień 14 2021 06:04:24 
 
O nas
Geneza
Kontakt
Statut
Protokoły z zarządu
Współpracujemy
Eksperci
Działalność
KDS
Rewitalizacja
Natura 2000
Interwencje
Potesty
Klub biegacza
Wokół łąk
Aktualności
Co w trawie piszczy....
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria
StatutSTATUT
Stowarzyszenia ŁĄKI NOWOHUCKIE
Wersja z 29.04.2009 r. -zmieniona.
Zmiana w Rozdziale 4. § 20. p.3.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie “ŁĄKI NOWOHUCKIE” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów Ustawy z 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z póź. zm.) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest społeczną, samorządną organizacją pozarządową.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą władz jest Kraków.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników i pozyskiwać wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie działa głównie na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących jedynie realizacji celów statutowych.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować lub należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania


§ 7

Celami Stowarzyszenia są:
1. Zachowanie przyrodniczych i rekreacyjnych walorów Łąk Nowohuckich wg idei zawartych w projekcie profesora Stanisława Juchnowicza.
2. Współpraca z jednostkami administracji centralnej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska naturalnego Nowej Huty.
3. Współpraca z innymi organizacjami, prowadzącymi działalność na rzecz ochrony przyrody.
4. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej znaczenia oraz zagrożeń.
5. Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia środowiska naturalnego Nowej Huty ze szczególnym uwzględnieniem Łąk Nowohuckich.
6. Wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych opartych na działaniach w zakresie ochrony środowiska.
7. Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony walorów przyrodniczych w mieście.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie odpowiednich badań naukowych.
2. Propagowanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony.
3. Współpracę z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu istniejących przepisów dotyczących ochronny środowiska.
4. Powoływanie fundacji.
5. Wykupywanie lub wydzierżawianie gruntów.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad.
7. Podejmowanie działań mających na celu objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo.

§ 9

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, bez względu na narodowość, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która wniosła znaczący wkład w realizację celów statutowych.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla ochrony środowiska lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenia w zebraniach i wszelkich innych inicjatywach Stowarzyszenia.
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Noszenia znaczków i emblematów Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek.

§ 15

Członek wspierający ma te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz może być w drodze uchwały Zarządu zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Stowarzyszenie ma prawo nadawać godności honorowe.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania.
3. Członek honorowy nie będący członkiem zwyczajnym nie posiada prawa głosu ani czynnego i biernego prawa wyborczego. Jest zwolniony ze składek.
§ 17

1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek:
a. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
b. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. (dotyczy osób prawnych).
2. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia. Wykluczenia dokonuje Zarząd w formie uchwały.

Rozdział 4
Władze i Struktura organizacyjna Stowarzyszenia


§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie.
b. Zarząd.
c. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania sprawozdawcze odbywają się co rok, natomiast Zebrania sprawozdawczo -wyborcze co cztery lata.

§ 20

1. Termin, miejsce i program Walnego Zebrania ustala Zarząd. Członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni skutecznie na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej ilości uprawnionych do głosowania członków (kworum).
3. Uprawnieni do głosowania są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy nie zalegają z opłata składek członkowskich więcej niż dwa lata kalendarzowe.
4. Drugi termin zebrania ustala się na 15 minut po terminie ustalonym przez Zarząd, w tym samym miejscu.
5. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
6. Wybór i odwołanie organów wykonawczych Stowarzyszenia: Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapada bezwzględną większością głosów, tj. 50% z liczby członków biorących udział w głosowaniu +1 głos.
7. Głosowanie jest jawne, o ile nikt z uprawnionych do głosowania nie wystąpi o jego utajnienie.
§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Sposób powiadomienia o Zebraniu Nadzwyczajnym jest identyczny jak w przypadku zwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie może być późniejszy niż 21 dni od momentu złożenia wniosku o jego zwołanie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
3. Wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi skutkuje wdrożeniem procedury o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich płacenia.
10. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej
11. Udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie kredytów i pożyczek w imieniu Stowarzyszenia.

§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd działa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa Zarządu, członka Zarządu z funkcją sekretarza i drugiego członka Zarządu z funkcja skarbnika.
3. Prezes zarządu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które następuje bezpośrednio po Walnym Zebraniu, na którym został wybrany.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 6. Kadencja członka Zarządu trwa 4 lata.
7. Zarząd może uzupełnić swój skład drogą uchwały o kooptacji nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/2 liczby członków wybranych przez Walne Zebranie na daną kadencją. 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania.
2. Uchwalanie okresowych planów działalności i programów finansowych zgodnie z kierunkami działalności uchwalanymi przez Walne Zebranie.
3. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
4. Przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
7. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
9. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań.
10. Zwoływanie Walnego Zebrania.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, przyjmowanie i skreślanie członków.
12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
13. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
14. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
15. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym: przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Prawo zwoływania Walnego Zebrania w przypadku gdy Zarząd nie wykonuje swych statutowych obowiązków.
5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Uchwały Komicji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział 5
Majątek i fundusze


§ 28

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz własności intelektualne.

§ 29

Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, subwencji i sponsoringu.
3. Darowizn, zapisów i spadków.
4. Wpływów z działalności statutowej, w tym z działalności gospodarczej.
5. Dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
6. Zbiórek publicznych.
7. Kredytów i pożyczek.

§ 30

Do zawierania umów gospodarczych, udzielania pełnomocnictwa, składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych o wartości przekraczającej 1000 (słownie tysiąc) złotych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 31

Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie (zwyczajne lub nadzwyczajne) kwalifikowaną większością głosów - co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.

§ 32

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości głosów - co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.

§ 33

Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania należy załączyć projekt stosownej uchwały.

§ 34

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie ustanawia likwidatora i ustala przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział 7
Przepisy przejściowe


§ 35

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.
2. Komitet Założycielski jest Zarządem statutowym w pierwszej kadencji.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
Kto Pani/Pana zdaniem jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego?

mieszkańcy;

rada gminy;

zakłady przemysłowe;

władze państwa;

firmy zajmujące się oczyszczaniem;

nie mam zdania;

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Aby przetrwała przyroda a ludzie mogli ją odwiedzać
27896 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie