Moja własna strona na serwerze tnb.pl (ustaw w panelu admina)
 
  Strona główna LinkiKwiecień 14 2021 05:07:30 
 
O nas
Geneza
Kontakt
Statut
Protokoły z zarządu
Współpracujemy
Eksperci
Działalność
KDS
Rewitalizacja
Natura 2000
Interwencje
Potesty
Klub biegacza
Wokół łąk
Aktualności
Co w trawie piszczy....
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria
Aktualności

Dotyczy: likwidacji awarii Skarpy Nowohuckie
Dnia 21.08.2012 r. odbyło się spotkanie w ZIKiT-cie z Dyr. ds. Inwestycji Krzysztofem Migdałem w celu oceny projektów likwidacji szkód powstałych na Skarpie Nowohuckiej po wyjątkowo intensywnych i kilkudniowych opadach deszczu w maju w roku 2010.
Nasze Stowarzyszenie zabiegało o takie spotkanie. Chcieliśmy przedstawić nasze uwagi do dokumentacji; Projekt stabilizacji osuwisk w Nowej Hucie w rejonie Parku Żeromskiego. Dalej będziemy nazywać ją Projektem. Jest to dokumentacja geologiczno -inżynierska z rekomendacjami dla projektu wykonawczego. My nie kwestionujemy parametrów geotechnicznych gruntów opisanych w tym opracowaniu. Są one wynikiem obiektywnych procedur laboratoryjnych, ale nie rozstrzygają one o przyczynach awaryjnych zdarzeń na Skarpie. Zresztą autorzy opracowania nawet nie próbują tą drogą ustalić przyczyny tych awarii. Po prostu je dokumentują. Projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Instytutu Geologicznego i Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.
Twierdzimy, że dokumentacja ta wykonana jest w ten sposób, aby uzasadnić potrzebę wykonania wielkich robót budowlanych. Roboty te mają być sfinansowane z Funduszu Przeciwosuwiskowego wydzielonego z budżetu państwa. Jest widoczne, że grono zainteresowanych jest duże. Wiele osób i instytucji chce się „pożywić” na budżetowych pieniądzach, dlatego działa tu instynktowna solidarność.
W naszej analizie Projektu zajmujemy się najbardziej błędnymi stwierdzeniami i groźnymi rekomendacjami. Wiemy, że już wykonano dokumentację wykonawczą i że rekomendacje te zostały w niej wykorzystane.
Już klasyfikacja awaryjnych zdarzeń na Skarpie jest niewłaściwa. W zasadzie nie są to osuwiska z powodu ich nienaturalnego pochodzenia, co jest główną cechą osuwisk, dlatego będziemy nazywać je Awariami. Zastosowane w Projekcie nazewnictwo wyraźnie ma na celu uzyskania środków na ich likwidację z Funduszu Przeciw osuwiskowego. Natura tych zdarzeń jest różna, co uzasadnimy w dalszej części naszego opracowania.
Oto nasze uwagi do Projektu wg numeracji przyjętej w tym dokumencie:
1. Opis terenu i charakterystyka osuwisk.
Zagrożony osuwiskiem teren obejmuje powierzchnię około 1.6 ha, jego długość to 1135 m, a szerokość 7 do 32 m” jest nieprawdziwy. Słowo zagrożony sugeruje, że osuwisko może się zdarzy z przyczyny naturalnej w jakimś nieodległym czasie. Najstarsza część Skarpy przez 50 lat i była poddana nie jeden raz naturalnym wpływom nie wykazuje żadnych osunięć. Przedmiotowe awarie wynikły tylko w miejscach działalności człowieka.
2. Opis istniejących obecnie uszkodzeń,
znajduje się kilka obszarów aktywnych. Jest to nieprawda, gdyż w dalszym tekście nie jest udowodniona aktywności natomiast zachodzi zwykła erozja odsłoniętych ociosów skarpy.
2.1. Fragment skarpy wzdłuż budynków os. Centrum E. Akapit w całości błędny. Pofałdowania terenu Skarpy nie są skutkiem deformacji a zwalania gruntu przy budowie osiedla. Również brak rozsunięć; elementów małej architektury świadczących o niestabilności Skarpy. Spękania budynków są powierzchniowe i nie dotyczą nośnych konstrukcji. Przegląd techniczny bud. nr. 19, najbardziej zarysowanego, wykonany w 2011r. przez profesjonalną firmę . Lokum; określa zarysowany element budynku, jako ;zadowalający;.
2.2. Osuwisko w sąsiedztwie Szkoły Muzycznej. Awaria nr1. Nie osuwiska a awaria Skarpy spowodowana przez wykonawcę robót budowlanych. Kilkudniowe opady deszczu spowodowały zalanie wykopów pod główny budynek Szkoły. W ten sposób woda została wprowadzona do wnętrza Skarpy na głębokość . Po przejściu dreszczów wykonawca zaczął wypompowanie wody, ale wylotu węża wodnego kończył się w pewnej odległości od grani Skarpy. W ten sposób ta część Skarpy była nawadniana dodatkowo jeszcze przez jakiś czas. Przyczyną odpadnięcia klina skarpy nie była, więc naturalna, bo Skarpa przeżyła już nie jedną ulewę. Zawonił człowiek i to on sprowokował to zdarzenia a to znaczy spowodował szkodę. Przyczyna awarii ustała, postępuje tylko erozja niezadarnionej Skarpy.
2.3. Osuwisko na rogu ogrodzenia Szkoły Muzycznej. Awaria nr2. Ta awaria również nie jest osuwiskiem sensu stricte, ale wyrzutem gruntu z pobocznicy Skarpy. Awaria ta zastąpiła kilka tygodni później po awarii nr1. W tym miejscu gromadzono grunt ze wszystkich wykopów budowy, co jest oczywiście racjonalne i składowano go grubą warstwą w rogu placu budowy. W kilka dni po deszczach spycharką przesunięto grunt na jedno miejsce niewielkie miejsce i ukształtowano pryzmę o wysokości do drugiego piętra. Takie nagromadzenie nawodnionego gruntu, na również już nawodnionym podłożu, na małej powierzchni tuż za ogrodzeniem przy ścieżce pieszej, spowodowało powstanie strefy podwyższonego ciśnienie w gruncie. Tak powstała siła parcia na pobocznicę Skarpy spowodowała typowy wyrzut gruntu. Tu nawet nie było obciążenia nawodnionego gruntu przy grani Skarpy, ponieważ ten pas był chroniony nawierzchnią asfaltową ścieżki, która w tym miejscu zbliżała się do Skarpy. Wyrzut masy gruntowej nastąpił do osi ścieżki pod asfaltem. Gdyby przyczyną było upłynnienie grunty Skarpy grań obrywu kończyłaby się na krawężniku ścieżki asfaltowej, by tu kończyłby się nawodniony grunt.
Tu również ustała przyczyna awarii i stwierdzeniu nie jest rozwojowe.
2.4. Osuwisko obok lotniska szpitalnego. Awaria 3. Nie jest to osuwisko a osiadanie źle skonstruowanego uzupełniającego nasyp dla wykonania w pełni szerokiej ścieżki asfaltowej.
Jest to zwykła fuszerka budowlana.
2.5. Osuwisko obok ogrodzenia Szpitala Żeromskiego. Awaria 4. Identyczne jak wyżej zjawisko i identyczne przyczyny.
3. Istniejące warunki gruntowe. Występuje tu stwierdzenie utwory koluwialne będą ulegać dalszemu uplastycznieniu, co doprowadzi do pogorszenia ich parametrów geotechnicznych”. Jest to stwierdzenie sugerujące, że proces uplastycznienie będzie stale narastający aż do katastrofy. Ten grunt był nie raz uplastyczniany i samodzielnie się nie obrywał.
4. Przyczyny powstawania osuwisk. 4.1. Budynki os. Centrum E są zlokalizowane jeszcze bliżej Skarpy niż budynki Szkoły Muzycznej. A należy uwzględnić, że po wybudowaniu tych obiektów 20 lat temu Skarpę odsunięto od budynków przez dosypanie od strony Łąk ziemi z budowy. Pomimo to tak powstała świeża Skarpa wzdłuż osiedla ani nie uległa odkształceniu ani budynki nie uległy żadnym zmianom. Ponadto każdy wie, że przez tzn. zainwestowanie terenu ulega on osuszeniu, czyli umocnieniu, ponieważ wody deszczowe przechwytuje kanalizacja. Sugestie w Projekcie całkowicie bezzasadne.
4.2. Awaria Bezpośrednią przyczyną osuwiska jest kolektor kanalizacji deszczowej, który nawodnił grunt wokół jego wylotu. Kolektor ten jest nieczynny do 5 lat. W ramach modernizacji kanalizacji w tym rejonie z funduszy unijnych kanał ten został odcięty od sieci i zamurowany. Gdyby nawet, będąc odciętym od sieci w jakiś sposób drenował grunt jego skutki tego były by korzystne dla Skarpy. Przecież sami autorzy Projektu sugerują w dalszej części drenowanie skarpy skarpowymi sączkami. To horrendalna bzdura, która kompromituje autorów Projektu.
4.3. Awaria Osuwisko powstało dokładnie na szerokości lądowiska dla helikopterów;. Otóż nie dokładnie, ale to mało ważne. Otóż to nie osuwisko a obszar osiadania, powstały około 2005 r, zaraz po wykonaniu tu ścieżki asfaltowej a lądowisko powstało dopiero w 2011 r. Identyczna Awaria 4, jest daleko od lądowiska, osiadanie jest bardziej głębokie a obszar dwa razy większy. Takie sugestie to nie tylko nieprofesjonalność, tu można dopatrzeć się zamierzonej nieuczciwość. Przyczyną tych awarii jest fuszerka budowlana.
5. Monitoring inklinometryczny. Wykonano dwa otwory ikonometryczne. Otwór inklinometryczny na ternie os. Centrum E nie wykazał odkształceń Skarpy. Skąd więc katastroficzna sugestia w punkcie 7.5. Otwór na terenie Awarii 2. Przemieszczenie gruntu 7.5 cm. Ale dwa z trzech odczytów wykonano w listopadzie 2011 r. To może być efekt procesu postępującego odprężania się gruntu zapoczątkowanego jego wyrzutem. Procesy gruntowe mają często długi okres. Ważnym by było podanie dynamiki tych deformacji przez podanie wyników wszystkich trzech odczytów. To jest oczywisty brak Projektu.
6. Ocena możliwości zabezpieczenia Skarpy.
Ten w akapit podsumowujący zagadnienie przyczyn awarii jest w całości nieprawdziwy: Skarpa ani nie jest zagrożona w całości&n ani w części i nie ma;aktywnych osuwisk”. Skarpa nie prowokowana, jak to w poprzednich szczegółowych punktach wykazywaliśmy, wytrzymała bez osuwisk cały swój okres istnienia i tak będzie dalej. Natomiast aktywność osuwisk nie została ani udowodniona ani nawet omówiona, co jest jednym z najważniejszych braków Projektu. Tym bardziej, że przyczyny awarii ustały to ską;aktywność osuwisk;. 7. Odwodnienie liniowe. Jesteśmy przeciwni temu rozwiązanie z kilku powodów. Jeśli nawet na jakimś odcinku należałoby go zrobić to nie po obu stronach ścieżki, gdyż ma ona poprzeczne nachylenia w stroną Łąk. 8. Dreny skarpowe. Autorzy rekomendują dreny, co 4 m i o długości 6 m, wzdłuż os. Centrum E i Szkoły Muzycznej, wykonane w pobocznicy Skarpy. Budynki osiedla nie wykazują śladów odkształceń, Skarpa jest stabilna. Przeciwnie, drenowanie uspokojonego gruntu po robotach budowlanych może doprowadzić do naruszenia stanu równowago gruntu, do wymywania najmniejszych drobin. Realizacja drenów od strony Łąk wymaga wprowadzenie na Łąki wiertnicy na podwoziu koparki a tym samym dla niej drogi roboczej. To skandaliczna, rujnująca Łąki rekomendacja i groźna dla ludzi.
9. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań. „Skarpa tonie na dużych fragmentach”. Stwierdzanie mało prawdopodobne i nieudowodnione odpowiednimi pomiarami.
9. Wzmocnienie podłoża Skarpy.
Przewiduje się wzmocnienie miękko plastycznego podłoża Skarpy przez wykonanie kolumn DSM -dry”. Wykonanie tej rekomendacji wymaga ogromnych robót na terenie Łąk. Najpierw na Łąkach wzdłuż Skarpy trzeba wykonać drogę roboczą z elementów prefabrykowanych o szerokości 6 m i długości ponad kilometra. Po tej drodze od ul. Klasztornej aż do NCK-u pojadą; dźwig dla montażu drogi i jej likwidacji, koparka, wywrotki wywożące grunt z rozkopywanej Skarpy, palownica o masie 50 ton i rozstawie gąsienic 4.5 m, koparka z wiertnicą dla drenów skarpowych, wywrotki z materiałem dla wypełnień ubytków Skarpy. W miejscach awarii Skarpy trzeba wykonać place manewrowe dla pracy palownicy, to w istocie takie małe place budowy, oraz poszerzenia drogi, tzn. mijanki dla sprzętu.
Uwagi od Stowarzyszenia ŁN: Na przedmiotowym spotkaniu nie udało się nam omówić niedostatków Projektu. Dyr. K. Migdał przerwał i stwierdził, że odstąpienie od Projektu jest niedopuszczalne, bo przepadną pieniądze z Funduszu a ponadto Projekt przecież został zweryfikowany przez dwie wiarygodne instytucje. Odnieśliśmy wrażenie, że w tej sytuacji już nie trzeba myśleć. Jednocześnie na ty spotkaniu próbowaliśmy przedstawić inne sposoby naprawy awarii wielokrotnie tańsze, ale zostały one odrzucone, bo nie spełniały warunków otrzymanie sfinansowanie przez budżet.
Zwracamy uwagą na fakt, że sfinansowanie robót powinno nastąpić ani nie przez budżet ani nie przez miasto, ale przez instytucje, które sprowokowały awarie. W przypadku awarii nr 1 i 2, inwestor realizujący rozbudowę Szkoły Muzycznej a awarii 3 i 4 ZIKiT.

Jerzy Skibiński, z upoważnienie prezesa SŁN
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
Kto Pani/Pana zdaniem jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego?

mieszkańcy;

rada gminy;

zakłady przemysłowe;

władze państwa;

firmy zajmujące się oczyszczaniem;

nie mam zdania;

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Aby przetrwała przyroda a ludzie mogli ją odwiedzać
27886 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie