Korytarz Ekologiczny dla Łąk Nowohuckich
Dodane przez admin dnia Marzec 12 2011 22:22:15
Notatka z przeglądu Korytarza Ekologicznego dla ŁN

Dnia 26.02.11 r. dokonano przeglądu Korytarza ekologicznego pomiędzy Wisłą a ŁN.
Uczestniczyli J. Skibiński i K. Walasz. Wykonano także dokumentację fotograficzną.

Uwagi:

1. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rMogiłar1;, zwanym dalej MPZPM wyznaczono płat terenu stanowiący korytarz ekologiczny oznaczony w planie symbolem 4ZP3- teren zieleni urządzonej, zapewniający łączność ekologiczną między Starorzeczem Lesisko znajdującym się w obrębie MPZPM, oznaczonym symbolem 2ZP3 i ZP5, a Lasem Łęgowskim (1ZL).
Plan ten został uchwalony przez RMK dn. 23.11.2010 r. a opublikowany w Dzienniku Ustaw
woj. Małopolskiego dn. 24.12.2010 r.

2. Odcinek Korytarza pomiędzy ul. Podbipięty a Łąkami, dalej zwany Północnym, biegnie
w obniżeniu terenowym i po wschodniej stronie w przybliżeniu pokrywa się z górną krawędzią skarpy o wysokości 2 m. Jednak aktualnie Korytarz jest ograniczony ciągiem ogrodzeń z siatek idących poniżej skarpy. Ogrodzenia te nie przebiegają w prostej linii. Zachodnia strona odcinka Północnego nie jest niczym ograniczona i nie jest zabudowana. Odcinek ten jest przecięty budową na działce
nr 32/12 przy ul. Podbipięty, na końcu jej bocznej odnogi od ul. Odmętowej.
Inwestorem jest Jerzy Porabik. Budowę ogrodzono płotem z betonowych paneli, zgromadzono pustaki na obiekt budowlany. Według uzyskanych informacji, na działce będzie wzniesiony zakład remontu samochodów.

3. Wniosek na wydanie Warunków Technicznych Zabudowy wpłynął do Wydział Architektury
i Urbanistyki UMK dnia 13.08.2008 r. a decyzję o WTZ wydała pani Jowita Ćwir dnia 24.03.2010 r.
Wniosek na wydanie Pozwolenia na budowę wpłynął 14.09.2010 r. a wydała go pani Urszula Nowak-Błaszczyna dnia 19.10.2010/ 10.11.2010 r.
Budowa ta całkowicie przegradza Korytarz, czym izoluje ŁN od doliny Wisły.

4. Dalej na północ ten odcinek Korytarza nie wyróżnia się w terenie i nie jest ograniczony ani ukształtowaniem terenu ani zabudową. Na jego trasie widnieją paliki geodezyjne, co świadczy,
że właściciele tych działek planują jakieś inwestycje.

5.Odcinek Korytarza od ul. Podbipięty do Lasu Łęgowego nad Wisłą, zwany dalej Południowym, przebiega przez pola uprawne. Ze swej wschodniej strony nie jest niczym ograniczony natomiast po zachodniej stronie pokrywa się z ogrodzeniem zabudowanej posesji.

6. Powyższe ogrodzenia siatkowe obydwóch odcinków są nieosłonięte żadną roślinnością a na terenie tak wygrodzonych działek swobodnie biegają psy. Ich widok i ujadanie jest z pewnością przeszkodą dla migracji zwierząt.
Na odcinku Północnym proponujemy ogrodzenia działek przenieść na górę skarpy, na linię wschodniej granicy Korytarza a tak odzyskaną skarpę obsadzić krzewami by osłaniały one i ogrodzenia i biegające za ogrodzeniami psy.
Ma odcinku Południowym Korytarza należy również ogrodzenie zasłonić nasadzeniami.

7. Cały Korytarz przecinają trzy drogi asfaltowe. Do czasu wykonania na nich przejść dla zwierząt należy oznaczyć je znakami ograniczającymi prędkość pojazdów z napisem; Korytarz Ekologiczny dla Łąk Nowohuckich.
Stowarzyszenie opracuje parametry optymalnego Korytarza dla ŁN i jego szczegółową lokalizacją.

8. Stowarzyszenie w trybie pilnym podejmie działania w celu powstrzymania budowy przegradzającej Korytarz w jego północnym odcinku.
Ze wzglądu na brak elementu urbanistycznego o nazwie korytarz ekologiczny w planowaniu przestrzennym, co właściwie uniemożliwia jego ustanowienie w MPZPM, Stowarzyszenie podejmie staranie o przekwalifikowanie tego terenu na Użytek Ekologiczny. Taka kwalifikacja będzie stanowić w przyszłości skuteczną jego ochronę. Dla tego celu w trzecim kwartale br. Stowarzyszenie przeprowadzi akcję informacyjną, w tym prezentację dla osób i instytucji decydenckich jak Rada Miasta Krakowa, Rady Dzielnic, WKŚ UMK, RDOŚ, ZIKiT-u, MPiOZ-u, i dziennikarzy.

9. Istnieje pilna konieczność wyznaczenia także drugiego korytarza ekologicznego o przebiegu mniej więcej równoległym do obecnego korytarza i bardziej na zachód w dzielnicy Czyżyny-Łęg, dla której obecnie sporządzany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Halina Ordys-Skibińska, prezes Stowarzyszenia ŁN.